สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : (+66) 0-2026-2333
Fax : (+66) 0-2026-2333