Course E:
TU 239 Python Programming

"จำนวน 3 หน่วยกิต ระยะเวลาการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง"

COURSE DESCRIPTION

ภาษาไพทอนระดับเบื้องต้นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ พื้นฐานโปรแกรมมิ่ง หลักการเขียนโปรแกรมไพทอน โครงสร้าง แนวทางการใช้ภาษา การเรียนการสอนในภาคปฎิบัติเพื่อให้สามารถนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้เขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

15 Lessons

TU-Python Programming

เรียนรู้ภาษาไพทอนระดับเบื้องต้น เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเรียนรู้พื้นฐานโปรแกรมมิ่ง