อธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การใช้งานโดรนขั้นพื้นฐาน ระเบียบและข้อกฎหมายในการใช้งานโดรน รวมถึงระบบโดรน Multirotor fixed wing ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเลือกซื้อ การเก็บรักษาและการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน และสามารถเข้าใจถึงวิธีการใช้งานโดรนเบื้องต้นได้

This course introduces fundamental drone operation as well as the law and restriction relating to drones. It also covers theoretical and practical lessons about Multirotor Fixed Wing drone system, allowing students to learn about purchasing, maintaining and basic troubleshooting of drone operation.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • จรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์
 • ธนากร แก้วพลอย
 • ณฐพนธ์ อ่อนมา

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 1 Quiz
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

0.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
0 คะแนน (Ratings)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ไม่มีรีวิว (No Reviews Found!)
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!