คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การทำเกมออนไลน์ในไทยขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดและลงมือปฏิบัติจริง ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างละเอียดกว่า 95 ตอน พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่มีเนื้อหาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ

This course introduces basic online game making in Thailand. With a total of 95 detailed lessons, students will be practicing with exercises and eventually begin the actual creation. There will also be workshops with extra content for students who want to participate.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • นายพฤทธินาท เอื้ออนุวงศ์

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

Course ประกอบด้วย

 • 1 Quiz

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

0.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
0 คะแนน (Ratings)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ไม่มีรีวิว (No Reviews Found!)
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!