คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การสร้างงานรูปแบบ 3D ตั้งแต่ส่วนประกอบ การสร้างโมเดลขึ้นด้วยตัวเอง รูปแบบและลักษณะการใช้สีในงาน 3D วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ชิ้นงาน และเรียนรู้วิธีการสร้างเกม 2D โดยผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเกม 2D และ 3D ได้ต่อไป

This course introduces 3D modeling. Students will be starting from components, modeling, forms, using colors in 3D works, maximizing efficiency to troubleshooting, allowing them to improve their works. They will also learn to create 2D games and using this knowledge to further develop 2D and 3D games.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

นายธนพัฒน์ ทัศนวิจิตรวงศ์

Course Content

ขยาย (Expand All)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 7 Lessons
 • 8 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

0.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
0 คะแนน (Ratings)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ไม่มีรีวิว (No Reviews Found!)
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!