คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้ภาษาไพทอนระดับเบื้องต้น เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเรียนรู้พื้นฐานโปรแกรมมิ่ง เน้นแนะนำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมไพทอนพร้อมภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างและแนวทางการใช้ภาษา เพื่อนำแนวทางที่ถูกต้องไปปรับใช้ในงานพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนต่อไป

This course introduces the principles of Python language for big data analysis as well as programming. Focusing on basic concepts and practices, this course allows students to learn the structure of the language for correct and effective ways of Python software development.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ดร.ทศพล เศรษฐวัชราวนิช
 • ดร.รัชกุล เปรื่องการ
 • ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

Course ประกอบด้วย

 • 1 Quiz

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
1 คะแนน (Ratings)
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
artzaa
Posted 2 years ago

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!