คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ในเชิงลึกมากขึ้น เข้าใจหลักการทำงานของ IoT ร่วมกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์อื่น รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยเครือข่ายไร้สาย เพื่อผู้เรียนจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป

This course introduces the in-depth approaches of applying IoT, increasing the students’ understanding of IoT in other environments and devices as well as device connections via wireless network, allowing students to apply this knowledge to use in their daily lives.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ดร.ตุลย์ มณีวัฒนา
 • ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี
 • ผศ.มาสวีร์ มาศดิศรโชติ
 • คุณจิรชัย จันทร์สิวานนท์
 • AIS Team
 • คุณประสิทธิ์
 • NT Team

Course Content

ขยาย (Expand All)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 12 Lessons
 • 13 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
4 คะแนน (Ratings)
5
4
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
pichaya pitakwong
Posted 3 days ago
ดีมาก

ดีมาก

×
Preview Image
ศิริวรรณ์ ชัยชนะ
Posted 2 months ago
มีประโยชน์

คนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

×
Preview Image
นางทัศนีย์ บัวงิ้วใหญ่
Posted 3 months ago
หลักสูตร

หลักสูตรให้ความรู้ดี เข้าใจง่าย

×
Preview Image
Subin
Posted 1 year ago
The Knowledges gained from this course.

Overall this course is the Good for me.

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!