Startup Crash Course

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการการบริหารกิจการ และ การการตลาดเบื้องต้น ที่จะปูพื้นฐานวิธีคิดแบบนักธุรกิจให้กับผู้เรียน เพื่อให้คุณสามารถวางแผน Business Model Canvas ของธุรกิจเบื้องต้นของคุณได้ด้วยตัวคุณเอง หรือต่อยอดวิธีคิดทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผู้เริ่มต้น และ ระดับผู้มีพื้นฐานระดับผู้เริ่มต้นเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และระดับผู้มีพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่สนใจจะเพิ่มเทคนิคและเรียนรู้เคล็ดลับเพิ่มเติม

The course is intended for those intrigued by business management and basic marketing. The course will introduce you businessperson’s ways of thinking so you can make the business model canvas for your own inticial business or extending marketing ideas to increase sales in the future. The course is divided into 2 levels, which are the basic and the intermediate. The basic level is suitable for the people who are interested in while the intermediate one is for those with the fundamental background and are keen to learn more techniques and tips.

BASIC

6 Lessons

Startup Crash Course

เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจ Startup ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง การออกแบบ วิธีการคิดที่ใช้ในการทำธุรกิจ ไปจนถึงองค์ประกอบของธุรกิจ Startup เหมาะสำหรับผู้ที่อยากประกอบกิจการของตน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจ Startup


INTERMEDIATE

สำหรับผู้ที่อยากจะสอบข้ามไปเริ่มเรียน intermediate สามารถ เลือกกดได้จาก Link ด้านล่าง
Course exam : Startup Crash Course

6 Lessons

Startup Crash Course

เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ Startup ที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การหาแหล่งทุนเพื่อก่อตั้งธุรกิจ การขายงาน การขยายและปรับทีม การหากลุ่มลูกค้า ไปจนถึงกลยุทธ์ในการกำหนดราคา และการวัดประเมินผลงาน