Courses

 • 6 Lessons

  Startup Crash Course

  อธิบายหลักสูตร เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจ Startup ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง การออกแบบ วิธีการคิดที่ใช้ในการทำธุรกิจ ไปจนถึงองค์ประกอบของธุรกิจ Startup เหมาะสำหรับผู้ที่อยากประกอบกิจการของตน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจ Startup This course introduces the fundamentals of startup businesses. It allows students to learn about…
 • 6 Lessons

  Startup Crash Course

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ Startup ที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การหาแหล่งทุนเพื่อก่อตั้งธุรกิจ การขายงาน การขยายและปรับทีม การหากลุ่มลูกค้า ไปจนถึงกลยุทธ์ในการกำหนดราคา และการวัดประเมินผลงาน This course enforces in-depth information essential in conducting startup businesses. Students will be learning about…
 • 0 Lessons

  Startup Crash Course Advancement Exam

  อธิบายหลักสูตร เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจ Startup ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง การออกแบบ วิธีการคิดที่ใช้ในการทำธุรกิจ ไปจนถึงองค์ประกอบของธุรกิจ Startup เหมาะสำหรับผู้ที่อยากประกอบกิจการของตน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจ Startup This course introduces the fundamentals of startup businesses. It allows students to learn about…