Courses

 • 0 Lessons

  Basic 3D Production and Animation Advancement Exam

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้การใช้ Computer Graphic สำหรับงานออกแบบและสร้างสรรค์แบรนด์เพื่อสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์สู่ผู้บริโภค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบเชิงกราฟิก การออกแบบตัวละคร การสร้างงาน Motion Graphic และ Visual Effects อย่างง่าย เพื่อประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้ This course introduces the use of computer graphics for branding…
 • 11 Lessons

  Basic AI

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้ Data Science หลักสูตรเพื่อเสริมองค์ความรู้ในการประมวลผลข้อมูลประเภทไม่มีโครงสร้างแบบเชิงลึก เช่น ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ และไฟล์อักษร รวมถึงอัลกอริทึมทางสาขาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ไปใช้พัฒนาต่อไป This course introduces data science as a curriculum to enhance the knowledge on deep…
 • 9 Lessons

  Digital Entrepreneurship

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้การต่อยอดและสร้างสรรค์จากเครื่องมือดิจิทัลที่มีให้กลายเป็นธุรกิจดิจิทัลที่มีความแข็งแรงตั้งแต่โครงสร้าง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ข้อมูล First-Second-Third Party Data ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการวางแผนลงทุนและทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง This course allows students to creatively build on the digital tools they have, and turning them into…
 • 8 Lessons

  Digital Entrepreneurship

  อธิบายหลักสูตร เรียนรู้การรับมือและเอาตัวรอดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล อีกทั้งทำให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เรื่องดิจิทัลเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลก ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจดิจิทัล รู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ไปจนถึงการวางแผนเรื่องการเงิน This course enforces adaptive skills to prepare students for rapid changes in the digital world. It also increases…
 • 0 Lessons

  Digital Entrepreneurship Advancement Exam

  อธิบายหลักสูตร เรียนรู้การรับมือและเอาตัวรอดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล อีกทั้งทำให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เรื่องดิจิทัลเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลก ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจดิจิทัล รู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ไปจนถึงการวางแผนเรื่องการเงิน This course enforces adaptive skills to prepare students for rapid changes in the digital world. It also increases…
 • 8 Lessons

  Drone

  คำอธิบายหลักสูตร หลังจากเรียนรู้การใช้งานโดรนเบื้องต้นแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นปฏิบัติเชิงลึกยิ่งขึ้น ตั้งแต่ทดลองฝึกควบคุม ประโยชน์ในการใช้งานของโดรน การนำไปใช้งานจริง การเตรียมตัวก่อนวันขึ้นบิน การรับมือเหตุฉุกเฉินและการบำรุงรักษา เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบินโดรนจริงต่อไป After learning the basics of drone operation, this course lets students dive further into in-depth practices.…
 • 14 Lessons

  Drone

  อธิบายหลักสูตร เรียนรู้การใช้งานโดรนขั้นพื้นฐาน ระเบียบและข้อกฎหมายในการใช้งานโดรน รวมถึงระบบโดรน Multirotor fixed wing ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเลือกซื้อ การเก็บรักษาและการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน และสามารถเข้าใจถึงวิธีการใช้งานโดรนเบื้องต้นได้ This course introduces fundamental drone operation as well as the law and restriction relating…
 • 0 Lessons

  Drone Advancement Exam

  อธิบายหลักสูตร เรียนรู้การใช้งานโดรนขั้นพื้นฐาน ระเบียบและข้อกฎหมายในการใช้งานโดรน รวมถึงระบบโดรน Multirotor fixed wing ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเลือกซื้อ การเก็บรักษาและการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน และสามารถเข้าใจถึงวิธีการใช้งานโดรนเบื้องต้นได้ This course introduces fundamental drone operation as well as the law and restriction relating…
 • 12 Lessons

  Fundamental Data Analytics

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้การจัดการข้อมูลเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่เก็บรวบรวม วิเคราะห์ แปลง ทำความสะอาดข้อมูล และตัดสินใจจากข้อมูล จากนั้นจะเป็นการสร้างภาพข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภทโดยใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องและการสร้างแบบจำลอง This course introduces basic data management from capturing, analysis, transformation, cleaning and verification, while…
 • 0 Lessons

  Fundamental Data Analytics Advancement Exam

  คำอธิบาย สำหรับผู้ที่ต้องการสอบข้ามเพื่อไปเรียน Intermediate Course โดยไม่ต้องผ่าน Basic Course สามารถทำได้โดยทำแบบทดสอบ Fast Track ที่ปุ่มด้านล่าง โดยมีเกณฑ์การผ่านแบบทดสอบ 80% ขึ้นไป
 • 6 Lessons

  Game Making Starter Kit – Unity

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้การทำเกมออนไลน์ในไทยขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดและลงมือปฏิบัติจริง ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างละเอียดกว่า 95 ตอน พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่มีเนื้อหาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ This course introduces basic online game making in Thailand. With a total of 95 detailed lessons, students will…
 • 7 Lessons

  Game Making Starter Kit – Unity

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้การสร้างงานรูปแบบ 3D ตั้งแต่ส่วนประกอบ การสร้างโมเดลขึ้นด้วยตัวเอง รูปแบบและลักษณะการใช้สีในงาน 3D วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ชิ้นงาน และเรียนรู้วิธีการสร้างเกม 2D โดยผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเกม 2D และ 3D ได้ต่อไป This course introduces 3D modeling. Students will…
 • 0 Lessons

  Game Making Starter Kit – Unity Advancement Exam

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้การทำเกมออนไลน์ในไทยขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดและลงมือปฏิบัติจริง ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างละเอียดกว่า 95 ตอน พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่มีเนื้อหาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ This course introduces basic online game making in Thailand. With a total of 95 detailed lessons, students will…
 • 12 Lessons

  Innovation for IoT

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้การนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ในเชิงลึกมากขึ้น เข้าใจหลักการทำงานของ IoT ร่วมกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์อื่น รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยเครือข่ายไร้สาย เพื่อผู้เรียนจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป This course introduces the in-depth approaches of applying IoT, increasing the students’ understanding of IoT in…
 • 12 Lessons

  Intro to Computer Graphic and Animation for Branded Content

  คำอธิบายหลักสูตร เรียนรู้การใช้ Computer Graphic สำหรับงานออกแบบและสร้างสรรค์แบรนด์เพื่อสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์สู่ผู้บริโภค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบเชิงกราฟิก การออกแบบตัวละคร การสร้างงาน Motion Graphic และ Visual Effects อย่างง่าย เพื่อประยุกต์ใช้สร้างเครื่องมือในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้ This course introduces the use of computer graphics for branding…